MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE TALEPLERE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır)

MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin işlenişiyle ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir: İşbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

1-VERİ SORUMLUSU:

6698 Sayılı KVKK. Kapsamında kişisel verileriniz MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenebilecektir. MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sorumlusudur.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK. 4,5 ve 6. Maddelerdeki koşullara uygun işlenmektedir.

Sınırlı olmamak üzere MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesiyle insan kaynaklarının ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi için teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

3-KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI:

Kişisel verileriniz MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hissedarlarıyla iş ortaklarıyla, tedarikçileri ile dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 6698 Sayılı KVKK. Nun 8 ve 9. Maddelerindeki koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA BİÇİMLERİ VE HUKUKSAL SEBEPLERİ:

MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışmalarını sürdürmek için kişisel verileriniz başvuru formları, sözleşme için gerekli bilgiler, kanunen yapılan sözleşmeler ve bunlarla görevli bu kanuna göre yetkilendirilmiş kişilerce 6698 Sayılı KVKK. 4,5,6. Maddelerindeki koşullara uygun olarak işlenmek için toplanmaktadır. Bu açıklama doğrultusunda:

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden çalışanlarımız ve Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
 • Müşteri kayıtları çalışan kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlar ve Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,
 • Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin Çalışan ve Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, sunulması,
 • Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Şirket’imiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,
 • Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  Müşteri ve çalışan memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi, verilen hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Müşteri ve çalışanların şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Yarışma, ödül çekilişleri, benzeri promosyonlar ve sadakat programlarına katılım sağlanması ve bu aktivitelerin yönetilmesi,
 • Müşteri ve çalışan bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Müşteri ve çalışan ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigortalama süreçlerinin takibi,
 • Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, tanıtım gezisi, ürün sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan ve yeni ürünlerden haberdar edilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,
 • Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl şirket faaliyetleri ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

5-KANUNİ HAKLARINIZ:

6698 Sayılı KVKK: uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2-Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olarak işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

7-Kanunun 5 ve 6. Maddeleri gereğince yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3.    Kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç çıkması halinde itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi halinde zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme,

6-YUKARIDA 5. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARINIZI KULLANMAK İÇİN:

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda bulunan adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19.cad. No: 34 Melikgazi KAYSERİ adresine, Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3 Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 2. Sitemizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@meremlojistik.com.tr adresine Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması, E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ücret alınabilecektir. Başvurunun, Şirket’imizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı : …………………………..

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası : ………………………………..

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :……………………..

Cep Telefonu : ………………………………

Telefon Numarası : ……………………………..

Faks Numarası :…………………………………..

E-posta Adresi :………………………………….

Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz:

ŞİRKETİN İNTERNET ADRESİ-SİTESİ

MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 1. Genel Bilgi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişilere KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen hakları tanımıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca MEREM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması halinde, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirecektir. 2. Başvuru Hakkı 2.1.Başvuru Konuları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirket’imize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir: 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar KVKK’nın 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 6. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 7. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 8. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 9. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

10.Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri       ☐ Ziyaretçi      ☐ İş ortağı      ☐ Diğer…………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:…………………………………………

Konu:…………………………………………

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar :………………………….

☐ Diğer: ………………………………………………………………

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih :…………….

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım,Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………

 1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………
 2. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirket’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket’imiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi : …………………………………

İmza :

 

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.